Gebruiksvoorwaarden van website

Laatst bijgewerkt: __ juni, 2021

INTRODUCTIE

Enterprise Rent-A-Car UK Limited biedt deze website of app (site) aan tot nut van al zijn partners en hun licentie-/franchisehouders die werken met het Enterprise Rent-A-Car-, Alamo Rent A Car- en National Car Rental-systeem ('ons', 'onze' 'we' of 'wij'). De site is bedoeld voor uw gebruik, onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden en alle geldende wetgeving en regels. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Door deze site te openen en/of gebruiken, gaat u volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en verklaart u deze Gebruiksvoorwaarden te zullen naleven. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarden, bezoek de site dan niet en maak er geen gebruik van. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te herzien. Controleer daarom van tijd tot tijd of er wijzigingen zijn. Wanneer u de site blijft gebruiken nadat wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd, gaat u akkoord met dergelijke wijzigingen. Een bijgewerkte versie van deze Gebruiksvoorwaarden is te herkennen aan een nieuwere datum bij Laatst bijgewerkt, bovenaan deze pagina.

GEBRUIK VAN DE SITE

Wij verzorgen de site voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Uw gebruik van de site voor andere doelen is alleen toegestaan na onze nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Zonder afbreuk te doen aan het voorafgaande, mag u niet: (1) de site gebruiken op een commerciële wijze, waaronder de site of de inhoud daarvan distribueren, verzenden of publiceren; (2) het gebruik van de site door anderen verstoren; (3) de werking van de site belemmeren of de servers of netwerken die eraan gekoppeld zijn hinderen of verstoren; (4) onze intellectuele eigendomsrechten verstoren; (5) de site of de inhoud daarvan van een ander merk voorzien of omlabelen; (6) deep-linken naar een gedeelte van de site; or (7) de site gebruiken voor illegale doeleinden. We behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht uw gebruik van de site te beëindigen of te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving, al dan niet met opgaaf van welke reden dan ook, zonder aansprakelijkheid jegens u of een derde. In een dergelijk geval brengen we mogelijk uw internetaanbieder op de hoogte van uw activiteiten en ondernemen we mogelijk gepaste juridische stappen.

AANPASSINGEN VAN DE SITE

We behouden ons het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht een gedeelte van de site aan te passen, op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u of een derde. We behouden ons ook het recht voor om naar eigen inzicht beperkingen te stellen aan bepaalde functies en diensten.

PRIVACYBELEID

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Elke informatie die wordt ingediend op of verzameld via de site is onderhevig aan ons Privacybeleid. De voorwaarden daarvan maken deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

KOPPELINGEN NAAR ANDERE SITES

De site kan koppelingen bevatten van websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud of het privacybeleid van gekoppelde sites en dragen daar geen verantwoordelijkheid voor. De aanwezigheid van een koppeling op de site betekent niet dat wij impliceren dat we de koppeling of de inhoud waarnaar verwezen wordt goedkeuren.

RESERVERINGEN EN TRANSACTIES

Alle reserveringsverzoeken die via de site gedaan worden dienen goedgekeurd te worden door ons, hetgeen volgens ons eigen inzicht geschiedt. Tenzij u een optie kiest om vooraf te betalen, mag u of mogen wij al dan niet met opgaaf van reden elke reservering annuleren, ongeacht of de reservering bevestigd is. Annulering gebeurt naar uw of ons eigen inzicht en zonder aansprakelijkheid jegens de andere partij. Klik hier voor de algemene voorwaarden voor Nu betalen, indien beschikbaar. Huurcontracten tussen ons of onze andere huurpartners en franchisehouders en websitegebruikers worden uitsluitend aangegaan bij onze filialen of die van onze partners en franchisehouders.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

U gaat ermee akkoord dat elke kennisgeving, overeenkomst, openbaarmaking of andere communicatie die we elektronisch aan u versturen voldoet aan alle juridische vereisten voor communicatie, waaronder de vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk gebeurt.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, downloads, software en ander materiaal waarop auteursrecht kan rusten (samen de 'content'), de selectie, samenstelling, rangschikking en presentatie van al het materiaal en het algehele ontwerp van de site, rust auteursrecht van Enterprise Holdings, Inc. (“EHI”) of Vanguard Trademark Holdings, USA, LLC (“Vanguard”), beide partners van Enterprise Rent-A-Car UK Limited. De content en het algehele ontwerp van de website zijn wettelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. U mag uitsluitend voor eigen, persoonlijk, niet-commercieel gebruik thuis een kopie van de content op uw computer afdrukken, op voorwaarde dat u de content niet ontdoet van copyrightaanduidingen, handelsmerken of andere eigendomskennisgevingen. Elk ander gebruik van de content is ten strengste verboden, tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming van ons hebt gekregen. De site kan ook content bevatten die eigendom is van derden, waaronder onze adverteerders. U mag dergelijke content van derden alleen gebruiken zoals nadrukkelijk wordt goedgekeurd door de desbetreffende eigenaar. Alle verzoeken om toestemming voor herdruk of ander gebruik van de content moeten worden gericht aan Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 of nicadmin@enterprise.com. Wij garanderen niet dat uw gebruik van materiaal die op de site worden weergegeven of waarnaar vanaf de site verwezen wordt, geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

CLAIMS OVER INBREUK OP AUTEURSRECHT

Als u van mening bent dat materiaal dat op de site geplaats is, inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, neemt u contact op met ons via Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 of nicadmin@enterprise.com. Vermeld daarbij het volgende: (1) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander eigendomsrecht; (2) een beschrijving van het werk waarop auteursrecht rust of ander beschermd materiaal waarop volgens u inbreuk op de auteursrechten wordt gepleegd ; (3) een beschrijving waar het materiaal zich op onze site bevindt; (4) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (5) uw verklaring dat u van mening bent dat het betwiste gebruik niet goedgekeurd is door wetgeving, door de eigenaar van het auteursrecht of andere eigendomsrechten, of door zijn of haar vertegenwoordiger; en (6) uw verklaring dat de informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of andere rechten of dat u gemachtigd bent om namens de eigenaar op te treden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

ENTERPRISE, het 'e' logo, WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, WE’LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS, EVERYDAY SALE vormen onderdeel van de gezamenlijke handelsmerken en dienstmerken die eigendom zijn van EHI (deze lijst van de handelsmerken en dienstmerken van EHI is niet uitputtend). Alamo, Alamo Rent A Car, National, National Car Rental, “Drive Happy” en het vlagdesign vormen onderdeel van de gezamenlijke handelsmerken en dienstmerken die eigendom zijn van Vanguard (deze lijst van de handelsmerken en dienstmerken van Vanguard is niet uitputtend). Handelsmerken en dienstmerken die zijn aangeduid met het symbool '®' zijn gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en in meerdere landen in het buitenland. Overige handelsmerken en dienstmerken die eigendom zijn van EHI of Vanguard, worden mogelijk aangeduid met de symbolen 'SM' of 'TM'. Onze handelsmerken en dienstmerken mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt voor een product of dienst. Alle andere merken, handelsmerken en namen die geen eigendom zijn van EHI of Vanguard die op de site getoond worden, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars die al dan niet aan ons gelieerd of gekoppeld zijn of door ons worden goedgekeurd.

Wij en onze partnerbedrijven hebben een aantal patentaanvragen lopen, zowel in de VS als in andere landen, over diverse aspecten van deze site. Gebruikers dienen af te zien van het kopiëren, overnemen, gebruiken of anderszins lenen van enige techniek, menustructuur of andere functionele aspecten of functies van de site. Als gebruikers dit wel doen, kan dit leiden tot aansprakelijkheid wegens patentinbreuk.

GEBRUIK VAN INGEDIENDE INFORMATIE

U gaat ermee akkoord dat wij het recht hebben om opmerkingen, informatie of ideeën in alle communicatie die u aan ons richt, te gebruiken, zonder u daarvoor te hoeven compenseren, erkennen of betalen, voor welk doel dan ook, waaronder maar niet beperkt tot de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van producten en diensten en het creëren, aanpassen of verbeteren van de site of andere producten of diensten.

GEEN GARANTIE

Hoewel we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de site nauwkeurig en betrouwbaar is, garanderen of beweren we niet dat de site altijd werkt of geen fouten bevat. We accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of omissies op de site of voor problemen met de werking van de site. Uw gebruik van en toegang tot de site geschiedt op uw eigen risico. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, WORDEN DE SITE, DE CONTENT DAARVAN EN ELK PRODUCT OF ELKE DIENST DIE VIA DE SITE WORDT AANGEBODEN, AANGEBODEN IN DE 'HUIDIGE STAAT' EN 'NAAR BESCHIKBAARHEID', ZONDER WELKE GARANTIE DAN OOK, NOCH EXPLICIET, NOCH IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE BEPERKTE GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties niet toe, wat betekent dat het bovenstaande mogelijk niet op u van toepassing is.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN WIJ, AAN ONS GERELATEERDE BEDRIJVEN EN ONZE DIRECTEUREN, MANAGERS, MEDEWERKERS EN VERTEGENWOORDIGERS OF EEN DERGELIJK GERELATEERD BEDRIJF AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE ONTSTAAT DOOR OF DIE VERBAND HOUDT MET UW TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE, ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT OF ENIGE TRANSACTIE DIE VIA DE SITE WORDT AANGEGAAN.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden vormt een uitsluiting of beperking van uw juridische rechten. In het bijzonder geldt dat niets in deze Gebruiksvoorwaarden onze aansprakelijkheid beperkt of uitsluit voor ernstig of dodelijk letsel dat door onze nalatigheid wordt veroorzaakt, voor fraude of frauduleuze misleiding, of voor geïmpliceerde garanties die volgens de wet niet kunnen worden uitgesloten.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord dat u ons en onze gerelateerde bedrijven en alle respectieve directeuren, managers, medewerkers en vertegenwoordigers schadeloosstelt, verdedigt en behoedt voor elke mogelijke claim of procedure van derden, waaronder redelijke honoraria en kosten van advocaten, die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de site en uw inbreuk op enige wet of op de rechten van een persoon.

GESCHILLEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan en opgesteld in overeenstemming met de wetgeving in Engeland. Elke actie gericht op naleving van deze Gebruiksvoorwaarden kan aanhangig worden gemaakt in uw rechtsgebied of in andere rechtsgebieden die bevoegd zijn om uitspraak te doen over dergelijke geschillen. Behalve waar dat is verboden, gaat u ermee akkoord dat alle geschillen, claims en procedures die direct of indirect voortvloeien uit uw gebruik van de site, individueel zullen worden opgelost. Elke claim of procedure die u met betrekking tot de site aanhangig wilt maken, moet binnen een (1) jaar nadat de oorzaak van de claim of procedure zich voordoet worden opgestart, ongeacht wetgeving die anders stelt. Online geschillenbeslechting platform van de Europese Commissie kan hier worden geraadpleegd: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Enterprise neemt niet deel aan de alternatieve geschillenbeslechting procedure.

ALGEMEEN

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt geacht, zal de desbetreffende bepaling de geldende wetgeving volgen en blijven de resterende bepalingen ongewijzigd gehandhaafd. Kopteksten zijn alleen bedoeld ter referentie en vormen in geen enkele wijze een definitie, beperking, verklaring of beschrijving van de reikwijdte van een dergelijk gedeelte. Wanneer we er niet in slagen om een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, blijven deze en andere bepalingen nog steeds gelden. Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen u en ons in relatie tot uw gebruik van de site.

CONTACT

Hebt u vragen over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via nicadmin@erac.com.